കുറിച്ച് നിക്ക് Boothman

As a former international fashion and advertising photographer, Nick Boothman spent more than 20 years studying how people connect, establish trust, and communicate. He worked in a field where people decided how they felt about each other in a matter of seconds. ഇന്ന്, the New York Times calls him "one of the leading experts in face-to-face communication in the world," the Economist Magazine calls him "truly inspirational," and Good Morning America says, "his book is my bible."സ്രഷ്ടാവ് ആർക്കൈവ്സ്: നിക്ക് Boothmanതാഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2017 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ