അവൻ പോയേനേ ആണ്? ഈ നോക്കി!

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു കത്തിയുമെടുത്ത് പക്ഷെ അവന്റെ വികാരങ്ങൾ ഉറപ്പു എന്തു? എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വയം അവൻ ഒരു വിധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രവൃത്തികള് ചെയ്യുന്നവൻ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ടെത്തി? എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അയാള് പോയേനേ അറിയില്ല ലേക്ക് നോക്കി വേണം ഈ അടയാളങ്ങൾ ഏത് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു?

നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സുദർശൻ മറുപടി എങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളെ ശരിക്കും പക്ഷം ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വഴി സഞ്ചരിക്കുവാനും കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ വേണമെങ്കിൽ.

അവൻ കണ്ണ് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പണിയുമില്ലേ സമയം ഒരു നിശ്ചിത കണ്ണു ബന്ധപ്പെടുകയും എങ്കിൽ, പിന്നെ അവൻ നിങ്ങളെ നന്നായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു അടയാളം ആയിരിക്കും. എങ്കിലും, ലജ്ജ സഞ്ചി കണ്ണു കോൺടാക്റ്റ് സാധ്യമല്ല, സമയം കാലഘട്ടത്തിൽ അവയേക്കാൾ.

ഒരു നാണം ആയിരുന്നു?

ഏറെ ആയി ലജ്ജ Guy പിരിച്ചുവിടാൻ ചെയ്യരുത്. ചുറ്റുമുള്ള പോയപ്പോഴല്ലാം മാഡം എങ്കിൽ, പിന്നീട് ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങും അവൻ സംസാരിക്കാൻ മരിക്കുന്ന എന്ന് പോലും Guy സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ക്യൂ ഇല്ല. പോലും ലജ്ജ ഇല്ലാത്ത ആഘോഷം, മാങ്ങയോ പേരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യം ആ ഉപായി സൂചന ഒരു നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്.

അവന്റെ ഞരമ്പുകൾ ഓരോ സ്വീകരിക്കുന്നത്?

നിങ്ങൾ ഏകദേശം Guy എപ്പോഴും അടങ്ങാത്ത തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്നേക്കും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു? കിണറ്, അവൻ വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം അതു എപ്പോഴും വന്നേക്കാം. അവൻ സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം കിട്ടുന്നില്ല ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ അവന്റെ ഞരമ്പുകൾ മേൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

മൂളി Are?

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന തന്റെ കണ്ണു മറച്ചു ശ്രമിച്ചേക്കാം ആ ഒരു ആണെങ്കിലും, അവൻ വ്യാപിപ്പിച്ചു കണ്ണുകൊണ്ടു മൂളി ഉയർത്തുന്നതും എങ്കിൽ, പിന്നെ അവൻ നിങ്ങളെ പോയേനേ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്.

അവൻ ഒരു ഗോഥെയുടെ കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു?

ഇത് വളരെ വസ്തുത. അവൻ നിങ്ങളോടു പോയേനേ എങ്കിൽ, അറിയാതെ നീ എന്തു ചെയ്യുന്നു പകർത്താനും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ മുടി നിന്റെ കൈ നീക്കാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു, അവന്റെ കൈ തന്റെ മുടി നീങ്ങുകയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലെഗ് shift പോലും, അവൻ വളരെ ചെയ്യുന്ന? അതു കട്ടതോന്നുമല്ല ഒരു ജാലവിദ്യതന്നെയാകുന്നു ഇവർ നോക്കി വേണം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ചില.

തന്റെ തല ചരിക്കുക എങ്ങനെ?

എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക പോലെ കുട്ടിയെ തന്റെ ശുദ്ധനായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്? അതു അയാള് പ്രാധാന്യംകൂടുകയും കുലുക്കിയത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ്, അങ്ങനെ തന്നേ എന്നു നിങ്ങളോടു വല്ലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന്.

അവന്റെ അധരങ്ങളിൽ പ്ലേ ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടോ?

നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു ഭീതിതമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു അടയാളം നിങ്ങളെ ചിരിക്കുന്ന ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു, ഒരു ഒരു സംഭാഷണം ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും.

അവൻ akimbo നിലക്കുന്നു?

നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് വന്ന Guy അവർ എവിടെനിന്നോ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കൈ നിന്നിരുന്നു സ്വയം ഉറപ്പു നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അവന്റെ വലയത്തിലെ കണ്ണി സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും കൈകാലുകളുടെ. ഈ അടയാളം വ്യക്തം വന്നേക്കാം, എന്നാൽ ഒരു ഗൈഡ് വർത്തിക്കാൻ കഴിയും.

വിധമാണ് മനഃപീഡകൾ?

നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അറിയാമോ, നിങ്ങളുടെ സഭാചിന്തകനായ വിശാലമാക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ, അവർ കരാർ? മനസ്സിൽ ഈ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു സംഭാഷണം തന്റെ കണ്ണുകളിലേക്കു നോക്കി ആണ്. അവർ വലുതാക്കുന്നു എങ്കിൽ, പിന്നെ അവൻ താല്പര്യം അറിയുന്നു.

അവൻ തന്നെ നിന്നെ തൊടുകയില്ല ചെയ്തു?

Guy എന്നേക്കും ഒരു നേർത്ത തലോടൽ തന്നിരിക്കുന്നു, അവൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ തന്നേ? പിന്നെ അവൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുക ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്കിലും, ചെയ്തവരാരോ കീസിനോളം വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കൂ, കിണറ്, ഒരു ബന്ധം കളിക്കുകയാകുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇഴയുന്ന. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളല്ലേ?

അവൻ നിങ്ങളോടു പോയേനേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൽക്ഷണം അറിയാൻ നോക്കി അടയാളങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ ശേഷം, അതു കൊമ്പു കാളയെ എടുത്തു സമയം. അവസരം നിങ്ങളെ കഴിയട്ടെ ചെയ്യരുത്!


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2017 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ

കൂടുതൽ വായിക്കുക:
6 നിങ്ങളുടെ സെൽ ഫോൺ വയ്ക്കണമെന്ന് കാരണങ്ങൾ

You’re sitting across from the girl or guy of your dreams during a candlelit dinner at the hippest new place...

അടയ്ക്കുക