ആദ്യം തീയതി Spot ആറു റെഡ് പതാകകൾ

ആദ്യം തീയതി വരുന്നു, അതു ചുറ്റുമുള്ള കോളിളക്കം അവിടെ കഴിയും. എന്താണ് ധരിക്കുന്നത്, എവിടെ പോയി കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോലും. അതു ഒരു ബിറ്റ് പ്രളയവും ആകാം. എങ്കിലും, നിങ്ങൾ ആദ്യം തീയതി എത്തിക്കാന് വേണം കുറച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പേ ചുവന്ന പതാക വേണ്ടതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നത് പിരിയുകയാണ്.

ആദ്യ തീയതിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതിരിക്കൂ ലേക്കുള്ള മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അത്രയേയുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഏതു ശിക്ഷ പ്രസ്ഥാനവും നിങ്ങളുടെ തീയതി പലഭാഗങ്ങളിലും വിശകലനം ചെയ്യണം എന്നു അർത്ഥമില്ല, എന്നാൽ എത്തിക്കാന് കുറച്ച് വലിയ ഇടപാട് ബ്രേക്കേർസ് ഉണ്ട്.

ദിവസവും കാലത്ത് വോയിസ്

ഞാന് ഒരു ടെക്നോളജി കനത്ത സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു, പക്ഷേ അകലെ ഫോൺ വെച്ചു. തീയതി സമയത്ത് കാറ് വെറും ഒരു ഉത്തരേന്ത്യന് അരുണിനെ. അവർ നിങ്ങളുടെ തീയതി സമയത്ത് അദ്ധെഹം അധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വളരെ അതുകൂടി പോലെ ആരെയെങ്കിലും തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന് നിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകൾ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരിക്കുക കഴിയും. നിങ്ങള് ആദ്യം തീയതി തലയിൽ വരുമ്പോൾ, സൈലൻറ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വെച്ചു തീയതിയിൽ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ് തന്നെ വിട്ടേക്കുക. അവർ ഒന്നാം തീയതി അവരുടെ ഫോൺ സജ്ജമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ, കൂടുതൽ സാധ്യത അവർ തങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇല്ല.

വളരെ ലൈംഗികമായി ആക്രമണസ്വഭാവം

കൂട്ടക്കുരുതി ഒരാളായി ലൈംഗികമായി explicated കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. കുറച്ച് നിരപരാധികളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പിഴ ആണ് (അത്തരം ചുരുക്കമായി പേരുവീണിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രൂപം പൂരകമാണ് പോലെ), എന്നാൽ അവർ കൂടുതൽ അശ്ലീല അഭിപ്രായങ്ങൾ തുടങ്ങും എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ തീയതി വിചിന്തനം ചെയ്യണം. എല്ലാവരും പ്രകീർത്തിച്ചു ചെയ്യാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലെഗ് മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ അവർ വീട്ടിലേക്കു ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂടിയതായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു ഇല്ലാതെ വെറും ഉറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഒരു ദീർഘകാല ബന്ധം തിരയുന്ന എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കിടക്കയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നത് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അല്ല ഒരു തീയതി ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഉടനെ ഗുരുതരം

തീയതി തന്നെ ആരംഭിച്ച എങ്കിൽ ഒരു നല്ല ദൃഷ്ടാന്തം ഒരിക്കലും തുടർന്ന് അവൻ / അവൾ ഇതിനകം വിമർശിക്കുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾ: നിങ്ങൾ ജിം വിട്ടു ഈ നിങ്ങളുടെ തീയതി അറിയിക്കുക അവിടെ പ്രതികരണം ഓ "പോലെ ആണ് എന്ന്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ആകെ കമ്പോസിഷനും?നിങ്ങളുടെ തീയതി എതിരേല്പാൻ എത്തുമ്പോൾ "അഥവാ, അവർ നിങ്ങൾക്ക് ധരിച്ചിരുന്നത് എന്തു വിമർശിക്കാനുള്ള. അവർ തുടക്കം ഈ വിമർശിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, അതു പാറ്റേൺ നിലനിൽക്കുമെന്നും സാധ്യത നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരന്തരമായി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യും.

സ്വന്തം വളരെ നന്ദി സംസാരിക്കുന്നത്

ഒരു നല്ല സംഭാഷണം സാധാരണ തുല്യമായി പങ്കിട്ടെടുക്കും എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തീയതി ലജ്ജ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാവശ്യം ഉണ്ട്, രണ്ടു നിങ്ങൾ അധികം ഔട്ട്ഗോയിംഗ് ഒരു സംഭാഷണം കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകും എന്നു, പിഴ ആണ്. എങ്കിലും, തീയതി പ്രാഥമികമായി ഒരു വശങ്ങളുള്ള സംഭാഷണം എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ തീയതി തങ്ങളെത്തന്നെ നിരന്തരം പരാമർശമുണ്ട് എവിടെ, ഒരു ബിറ്റ് മടുപ്പില്ല മാറുന്നു. അതിനെക്കാൾ, നിങ്ങൾ സ്വയം കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കുന്നവർ അവർ നിങ്ങളെ ഛേദിച്ചു വരുമ്പോൾ. തീയതി പരസ്പരം കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ കണക്ട് എങ്ങനെ അവസരമാണ്, നിങ്ങൾ എത്ര അത്ഭുതകരമായ പൂർണ്ണതയുമുള്ള ഒരു ആത്മഗതം വേണ്ടി ഒരു അവസരം.

പ്രവൃത്തി ലിവിംഗ് സ്ഥിതി

ഞാൻ ഈ ദിവസം വീട്ടിൽ ജീവിക്കുകയും-തൊഴിലില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക കടുപ്പമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു തീയതി പോകരുതു എന്നു അർത്ഥമില്ല, അതു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ആകുന്നു. അവർ വർഷം സ്ഥിരതയാർന്ന വരുമാനം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ ജീവനുള്ള അബൂദാവൂദ് കുറച്ചു സുഖപ്രദമായ തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അവർ ഒരു ജീവനുള്ള എന്തു കൃത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു ചെയ്യാനാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് കയറാനുണ്ടോ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തീയതി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ജോലി അങ്ങനെ രഹസ്യമായി ആണ്? നിങ്ങൾ ഉത്തരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു വരില്ല…

Ex സംവാദം

ഈ വ്യക്തമായ തോന്നാം സമയത്ത് (ആദ്യത്തെ തീയതി ഹും ചർച്ച ഒരു വലിയ സമയം ഒരിക്കലും പോലെ), അവർ തങ്ങളുടെ മുൻ കൊണ്ടു എങ്കിൽ, അവർ അവയെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയും എങ്ങനെ ശ്രദ്ധ. അവർ തന്നെ സംക്ഷിപ്തമായി അവരോട് എങ്കിൽ അതു ഓരോവർഷവും, അവർ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനസിക അവർ എത്ര അവർ അവരെ പകെച്ചു എന്തു, നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു രണ്ടാം തീയതി ആസൂത്രണം പാടില്ല. അവരുടെ കഴിഞ്ഞ പങ്കാളികളിൽ ഖാനോടെ അല്ലെങ്കിൽ കൃപയെപ്പറ്റി സംവാദം വല്ല അവർ വ്യക്തമായി ബന്ധം അതൊരിക്കലും എന്ന് അതോ വ്യസനവും ക്രൂരന്മാർ കാണിക്കുന്നു, സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യരുത് മികച്ച തുടർന്ന്.


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2017 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ

കൂടുതൽ വായിക്കുക:
വിവാഹ പോയിന്റ് എന്താണ്?

ഞങ്ങളുടെ മതപരമായ കാരണങ്ങൾ നിന്ന്, പരമ്പരാഗതമായി, അന്യോന്യം കാട്ടിയ പ്രതിബദ്ധത solidify ഒരു ശ്രമം വിവാഹം ജനം. ശേഷം ...

അടയ്ക്കുക