എന്താണ് മാഷോട് അറിയേണ്ടതുണ്ട്: കുറെയധികം രാജാവു

അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശേഷം തന്നെത്താൻ പരിപാലിക്കേണ്ട എങ്ങനെ അറിയുകയും പോകുന്നു ഒരു ശക്തമായ സ്ത്രീയുടെ സമകാലീന സംസ്കാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു പറ്റി. വാസ്തവം അങ്ങനെ ബലമേറിയതാണ്, അവൾ വാതിൽ അവളെ തുറന്ന ആവശ്യമായ പെൺകുട്ടിയുടെ തരം അല്ല എന്ന്. അവൾ ഒരു കോടീശ്വരനായ റൊമാന്റിക് വിജയപാത പോലെ പൂക്കൾ പരിഹസിക്കരുത് അവളുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ക്ഷതം പോലെ അത്താഴം ഒര്ു എടുത്തു വേണം. ഇവിടെ ഒരു രഹസ്യ പുരുഷന്മാർക്കുള്ള: ആദ്യമായി ഒരു തീയതി ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒയുടെ എടുക്കാനോ അതിക്രമകാരികളായിരിക്കുന്നു റൊമാൻസ് പരിഹസിക്കുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഡേറ്റിംഗ് എന്നത്, കുറെയധികം തീർച്ചയായും കളി വന്നു കുറക്കാം, എപ്പോഴും അവളുടെ ബോധരഹിതനായി ചെയ്യുന്നു.

തർക്കിക്കരുത്, വെറും ഒരു അവസരം

പുരുഷന്മാർ ഇന്നത്തെ ഔചിത്യം, സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീ ഫെമിനിസം നേരെ പ്രവ അനാദിയായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ internalize ചെയ്യാം. ഈ ദിനങ്ങളിൽ, അതെ, സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വളരെ മാഷേ, എന്നാൽ കുറെയധികം വനിതാ ഞെരുക്കവും വാദിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അനീതികൾക്കെതിരെ നിലനിൽക്കും വേഷംമാറി ഇല്ല. മാത്രം 7 സ്ത്രീകളുടെ ശതമാനം അനാദിയായ പ്രവൃത്തികളിലും തോന്നും, തുറന്ന വാതിൽ കാലത്ത്, നിർലോഭം ചെയ്യുന്നു, ഡെയ്ലി മെയിൽ പ്രകാരം. ഇതുവരെ, എലൈറ്റ് നിത്യജീവിതത്തിലെ ഒരാൾ തക്കവണ്ണം, മറ്റ് 93 ഒരു ശതമാനം സ്ത്രീകൾ ഈ അനാദിയായ മറ്റുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ട് അല്ല. അനാദിയായ പതാകയിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെയ്യണം.

തെറ്റിദ്ധാരണകൾ

അതിനാൽ കുറെയധികം മരിച്ചിട്ടില്ല, അതു തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുമാകാം പറ്റി. ടെലിഗ്രാഫ് എന്ന ലുയിസ പീകോക്ക് പുരുഷന്മാർ അനാദിയായ പ്രവൃത്തികള് misconstrued എന്നു ഭയപ്പെട്ടു കുറെയധികം ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ സന്ദേശം പറയുന്നു. ഈ ഡിജിറ്റല് യുഗത്തില്, ഒരു വാചക സന്ദേശം പ്രതികരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠനപ്രകാരം ചിത്രം ലൈക്ക് അല്ല വോള്യമുകൾ സംസാരിക്കുന്നു, ഇതുവരെ hieroglyphics ആയി ആയെ ആയി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നാം വിശകലനത്തിന് രണ്ടാം കാല് ആ സാമൂഹിക ഇളകികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസ്കാരം ആകാം, അതു ഡേറ്റിംഗ്, റൊമാൻസ് ലേക്കുള്ള പ്രത്യേകിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ജാതിയെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ പ്രസിഡന്റ് ഒരംഗത്തെ പോലും, ഒരു മനുഷ്യൻ സൗകുമാര്യവും കൊണ്ടുവന്നു ലൈംഗിക ഭോഗങ്ങളിൽ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന പോലും, സ്ത്രീകൾ അനാദിയായ ആരാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവൾ പ്രിന്സ് ചാമിംഗ് രക്ഷിക്കപ്പെടും ആവശ്യമാണ് ഒരു അതിലോലമായ രാജകുമാരിയെ കാരണം കുറെയധികം ഒരു കോണിൽ സ്ത്രീ വിശ്രമസ്ഥലം അല്ല. ഒരു ഒന്നൊന്നര ആകുന്നു, ഒരു തരത്തിലുള്ള ജസ്റ്റർ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും പ്രകടിത. സ്ത്രീകൾക്ക് തീയതി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആരാധന കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാര്യമാരെ ഇപ്പോഴും ഇവരിലുണ്ടാകും പ്രതീക്ഷിക്കണം.

അവളുടെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം

കുറെയധികം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരു യുവതിയെ പോലെ തോന്നും എന്നു ചെയ്യുന്നു. ഈ തോളില് മറ്റുള്ള കാല്പനിക അംഗവിക്ഷേപങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ യുവതിയെ കൈകാര്യം, നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടാം തീയതി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന് 10 വർഷം.

  • പിറന്നാൾ പൂക്കൾ അവളുടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും, വാലന്റൈൻസ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം. പൂക്കൾ അയയ്ക്കുന്നു, ശുഭ്രവസ്ത്രം പോലെ FTD bouquets ഉയർന്നു, പ്രണയത്തിലാണെന്ന് നിമിഷത്തേക്കു ആയിരിക്കും, എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ സമയം അവസാനം വരെ ഈ ജസ്റ്റർ സ്നേഹിക്കും.
  • അവൾ നിങ്ങൾക്ക് പയ്യെ തുടർന്ന് അവളെ പറയുക. അവളുടെ മുഖം-ലേക്കുള്ള-മുഖം പറയുക. എഴുത്ത്. ഒരു പോസ്റ്റ്-എഴുതുക. വെറും അവള് അത് മറന്നുകളയുകയും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കേണം.
  • റോഡ് അടുത്തുള്ള വാക്ക്, ട്രാഫിക് കുറുകെ സമയത്ത് അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു. അവളുടെ സുരക്ഷ പരിരക്ഷിക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ പോലെ തോന്നുന്നു ഇവനേക്കൊണ്ട് ആണ്.
  • ഒരു നല്ല അത്താഴം അവളെ. ഒരുമിച്ച് വിരിപ്പിൽ പിസ്സ തിന്നാലുള്ള വർഷത്തിനു ശേഷം, ഒരു നല്ല അത്താഴം സുവര്ക്കത്തിന്റെ rekindles. അതെ, അവളുടെ കാർ വാതിൽ തുറന്നു മുന്നോട്ട് നടന്നു.
  • അപ്രതീക്ഷിതമായി അവളുടെ കൈ സെലെക്റ്റ്. നിങ്ങൾ കോഫി വരി ടിവി അല്ലെങ്കിൽ സമയത്ത് കാണുന്നതിനിടെ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു. ഹൃദയം ചിറകുവിരിക്കുകയും ചെയ്യും.
  • ഒരു തീയതി മുമ്പിൽ വാതിൽക്കൽ അവളുടെ വന്ദനം, പിന്നെ വാതിൽ അവളുടെ നടന്നു. അത് സിനിമ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ.
  • ചെക്ക്-ഇൻ ചെയ്യാൻ വിളിക്കുക, പകരം ടെക്സ്റ്റ് അധികം. അവൾ ഒരു ഫോൺ കോൾ നയിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ലേഡി മതി പ്രധാനമാണ്.
  • അവളെ പ്രശംസിക്കാൻ. അവൾ മനോഹരമായ കാരണം.

താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2017 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ

കൂടുതൽ വായിക്കുക:
ജി-സ്പോട്ട് വസ്തുതകൾ മിത്തുകളിൽ

നിങ്ങളുടെ G-സ്പോട്ട് കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുന്ന? It's high time that you stop chasing the mirage and concentrate on having a healthy...

അടയ്ക്കുക