ഒരു ഒന്നാം തിയ്യതി ആരുള്ളു നല്കണം – മനുഷ്യർ ഉപദേശം

അതു ഡേറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ഹാംഗുചെയ്യുമ്പോൾ-അപ്പുകൾ എല്ലാ തരം, and maybe one of the most common is feeling stressed or negative about paying for the date. Men respond differently to this stress. ചില പുരുഷന്മാർ എപ്പോഴും നൽകുകയും, രഹസ്യത്തിൽ ചെക്ക് എഴുതി പടർത്തുകയും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ധാരണ. ചില പകുതിയോളം ഓരോ അടയ്ക്കേണ്ട വേണമെന്നു ചില പുരുഷന്മാർ അതു ചുറ്റുമുള്ള കോപിക്കുന്നതു. അവർ ബിൽ നൽകുകയും വാഗ്ദാനം ചില പുരുഷന്മാർ വെറും സംശയമന്യേ പഴയ അലംകൃതമായി ഭയപ്പെടുന്നു.

ഞാന് ഒരു ആദ്യ തീയതിയിൽ മുഴുവൻ അടയ്ക്കാമെന്ന് ഫ്ലാറ്റ് നിരസിക്കും മനുഷ്യരുടെ അറിയുന്നു, പകരം ബിൽ പകുതിയിൽ കൃത്യമായി വിഭജിച്ച് എന്നു ഊന്നിപ്പറയുന്ന. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ വീണ്ടും അവളുടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വിലയേറിയ തീയതിയിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം. ഒരുപക്ഷേ ഈ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു നിങ്ങളെ vibing ചെയ്തു വിചാരിച്ചു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ നൽകുകയും വാഗ്ദാനം, അവളുടെ മാഞ്ഞുപോയിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കോളുകൾ മടങ്ങി മാത്രമേ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ പല അതിബുദ്ധിമാനും അല്ലെങ്കിൽ വഴിത്തിരിവ് അവകാശം കഠിനമായ തീയതി പണം നിങ്ങൾ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. ഹാർഡ്-ഒറ്റമുണ്ടുടുത്തു വറ്റി എല്ലാ. ഞാൻ ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന നേടുകയും. വടു തോന്നുന്നു മനസ്സായില്ല!

സമത്വം ഈ തവണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ വെറുതെ ബില്ല് മുഴുവൻ ചിലവു കാൽ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനു? സ്ത്രീകൾ സമത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇവിടെയും അത്.

എന്നെ നിങ്ങൾ അല്പം രഹസ്യം പറയാം. ഇതു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം തീയതി തന്റെ അടയ്ക്കേണ്ട പാതി പിടിയ്ക്കുന്ന, ഈ ഒരു നല്ല നിലവാരമുള്ള തുല്യാവകാശം സ്ത്രീ എടുത്തു കരുതാനാവില്ല. ഞാൻ അവർ നിർമ്മിച്ചവയാണ് പേരെ അവരുടെ തുല്യാവകാശം ഊർജ്ജം ആകും എന്റെ സ്ത്രീകൾ ക്ലയന്റുകൾ ഉപദേശിച്ചു കാണും, അത് നന്നായി വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ക്രമത്തിലും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഒരു മനുഷ്യൻ റൊമാൻസ് അവളെ അനുവദിക്കുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഇരുവരും നിങ്ങളുടെ പുല്ലിംഗം ഊർജ്ജം കഴിയില്ല, മറ്റുതരത്തിൽ റൊമാൻസ് ശോഭിക്കും കഴിയില്ല. അതു നിങ്ങളുടെ മികച്ച ഇണ ഡേറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ, വ്യക്തമായും പകുതി ബിൽ നല്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അരിശം മനസ്സിലാക്കാൻ സമയത്ത്, ഞാൻ വളരെ എമണ്ടന്റെ കാര്യം നടത്തുന്നതായും കൊടുക്കുവാനും വാഗ്ദാനം ശുപാർശ. ഒരു നിലവാരമുള്ള സ്ത്രീ അത് ശരിക്കും --നെ.

മാത്രം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുമായി ചെയ്യരുതു. ഓരോ തീയതി അടയ്ക്കാൻ ഓഫർ. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെറും അവിശ്വസനീയമായ നല്ല ഫോം നല്ല ശീലമാണ് വസ്തുത, പ്രപഞ്ചം ജാഗരിച്ചും കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ചെയ്യുന്നത്. അശ്ചര്യം ചെയ്യും.

ഞാന് പോകുന്നു എന്ന് ഒരു തീയതിയിൽ ഒരിക്കൽ. എന്നാൽ അവസാനം ആണും തിന്മാൻ എന്തു ഉണ്ടായിരുന്നു പാനം തക്കവണ്ണം കൃത്യമായി ബിൽ വിഭജിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു (നന്നായി ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവന്റെ ഫോണിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ തോന്നി എങ്കിലും). ഉടൻ ഈ ഞാൻ മുമ്പ് ശരിയായ എന്നെ വറ്റിച്ചു തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒക്കെയും ആകർഷണം തോന്നി സംഭവിച്ചതും. വൗ! ഞാൻ ഈ മറ്റൊരാളുമായി ഒരാളായി ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞില്ല – അവൻ ഈ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിക്കാൻ പോലെ തന്നെ എന്താണെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ! നിങ്ങൾ ഫർണിച്ചറുകളും ഇകിയ ൽ ഷോപ്പിംഗ് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ? എന്റെ ജന്മദിനം എന്തു, ഞാനും പിന്നെ പാതി നല്കണം? വളരെ റൊമാൻറിക് അല്ല.

അതു വെറും സന്തോഷത്തോടെ കൂടിയായ അടയ്ക്കേണ്ട കുറിച്ച് ക്ഷീണിച്ച ഭീമേശ്വരി ഒഴിവാക്കുക. ഡേറ്റിംഗ് പരുഷസ്വഭാവിയും ഉരുണ്ടുവീഴുക ലെ, നിന്നെയും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും ചില സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കോളുകൾ തിരികെ കാണാതാകുന്നു ചെയ്യും. അതു കോഴ്സ് തുല്യരായി തുടർന്ന്. നിങ്ങൾ ക്രൂരമായ സ്വയം സത്യസന്ധമായി നിങ്ങൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ലൈനിലാണ് ആരെങ്കിലും അതേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാന് സന്തുഷ്ടനാണ്. എങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ യുവതിയുടെ വളരുന്നു വരുന്നു വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പ്രത്യേക അനുഭവം നിങ്ങൾ നൽകുകയും ഔദാര്യമായി കാരണം റൊമാൻസ് സൃഷ്ടിക്കുക, മാത്രമല്ല ഈ ആകർഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക ചെയ്യും, എന്നാൽ അവൾ ശക്തമായ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയും, പുല്ലിംഗം മനുഷ്യൻ നീ.

ന്റെ കുറെയധികം ഒരു നിലപാടു എടുക്കേണം - അങ്ങനെ ഞാൻ പഴയ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട പറയുന്നു, റൊമാൻസ് വാത്സല്യവുമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് തിരികെ ഇരുന്നു അവള് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം ഒരു സ്ത്രീയെ വരെ കൊണ്ടു വരാവുന്നതാണ് പ്രീതി ആസ്വദിക്കാനാവില്ല, നിങ്ങൾ വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കാണാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ശരിയായ അറിവ് കമന്റുകള് കഴിയും, പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യൻ, ഒരു സ്ത്രീ ആക്കുമോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, വെറും അവൻ കാരണം. അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുള്ള.


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2017 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ

കൂടുതൽ വായിക്കുക:
5 കാരണങ്ങൾ ഡേറ്റിങ്ങ് ഭൂലോകം ൽ എന്തുകൊണ്ട് പെറ്റ് ഉടമസ്ഥരായിരിക്കുന്നു വിജയികൾ

വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഉടമകൾ ഡേറ്റിംഗ് ലോകത്തിലെ അത്തരം നല്ല ക്യാച്ചുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. എല്ലാ ഒരു കൈയ്യും ഉടമ ശേഷം ...

അടയ്ക്കുക