ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – Men ਲਈ ਸਲਾਹ

ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਲੋਕ ਰੁਕਾਵਟੀ-ਅੱਪ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਆਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨਕਰਾਤਮਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਚੈੱਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅੰਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਹਿਸੂਸ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਧੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਹਨ. ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਤੁਰੰਤ ਡਰਦੇ ਹਨ.

ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਲੈਟ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰ. ਇਸੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਤੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ vibing ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ. ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਫਜ਼ੀਹਤ ਜ darned ਦਾ ਹੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ. ਸਭ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹਾਰਡ-ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਕਦ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ. ਕੌਣ ਦੁਖਦਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ!

ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਪੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ.

ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਰੀਏ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅੱਧੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਸੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਧਮਕਾਣਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਿਮਤੀ ਲੋਕ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸੋ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,. ਇਹ romance ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿੰਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ romance ਫੁੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਧੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ gentlemanly ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼. ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਨਗੇ,.

ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਮਿਤੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਉ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਚੰਗਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਲੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ 'ਤੱਕ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,. ਇਹ ਨਿਰਬਲਤਾ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ.

ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੀ. ਪਰ ਅੰਤ 'ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ (ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ', ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ' ਤੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਸੀ). ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡਰੇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ. ਵਾਹ! ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ! ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ikea ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ romantic ਨਾ.

ਕੇਵਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਹਤਾਸ਼ ਬਣਨ ਬਚੋ. ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਟੰਬਲ, ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਅਤੇ ਨਾ. ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਟਾ. ਪਰ, ਆਪਣੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ romance ਬਣਾਉਣ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ ਪੁਲਿੰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ.

ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ - ਦੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿਉ, romance ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਜ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ. ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ.


ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ↑

© Copyright 2017 ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ 8celerate ਸਟੂਡੀਓ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸੇ Tall Girls ਛੋਟਾ Guys ਤਾਰੀਖ

ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਨੂੰ ਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ taller ਉਥੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ, ਕੌਣ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ...

ਬੰਦ ਕਰੋ