ගැන ලීසා රෙනෝල්ඩ්

ලීසා අයර්ලන්තය හා විලාසිතා ශිෂ්ය වෙතින් වන. ලීසා ද පුණ්ය කඩේ ස්වේච්ඡා කරන්නේ. ඇය ලියන ප්රේම, සංගීත, කියවීම හා ප්රසංග හා සංගීත සංදර්ශන යන්නේ. ලීසා ලැජ්ජාශීලී සිටින කාන්තාවන් හා පිරිමින් සහාය පිළිබඳ දැඩි හා සහිතව සිටියි, සමාපත්ති හා nerdy. ඇය එය තේරුම් නිසා ලීසා නොව අනුග්රහ ක්රමයක් නොව අවංක ආකාරයකින් මෙම ජනතාව සහයෝගය කැමති.

වෙබ් අඩවිය: http://culturevultureexpress.wordpress.com/


කර්තෘ ලේඛනාරක්ෂක: ලීසා රෙනෝල්ඩ්ආපසු මුලට ↑

ප්රකාශන හිමිකම © 2017 මගේ පේතෘ දිවයයි. සමඟ කළ විසින් 8celerate ශබ්දාගාර