5 നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റിംഗ് കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ 50 ഗ്രേ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നതിൽ

അവസാനമായി പുതുക്കിയത്: സെപ്റ്റംബർ. 16 2020 | 3 മി റീഡ്

എന്നേക്കും ഗ്രേ അൻപതു ഛായ കേട്ടു? പുഞ്ചിരിക്ക് എല്ലാ മാനുഷിക ലൈംഗിക ആഗ്രഹം അത് നിറവേറ്റാൻ അതുല്യമാകുകയും കുരുത്തക്കേട് മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് സമയത്ത്, ഒരു ആഴമേറിയ അർത്ഥം ശരിക്കും അവിടെ. സാധ്യത കഴിയും? യഥാർത്ഥത്തിൽ, അതെ. ഈ പുസ്തകം ആഗ്രഹം ചിത്രീകരിക്കുന്നത്, ആകര്ഷണം, മനുഷ്യ മനഃശാസ്ത്രം വഴി കാല്പനിക സ്നേഹം. സത്യത്തിൽ, അതു ശരിക്കും ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ബൈബിൾ ഉപയോഗിയ്ക്കാം. കഴിയാനെന്നെകൊണ്ടാവില്ല? ഗ്രേ അൻപതു ഛായ ഡേറ്റിംഗ്, ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കും കഴിയുന്ന വിവിധ രീതികളെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്താൻ വായിക്കുക.

പാഠം #1: സിംഗിൾ-minded ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ക്രിസ്ത്യൻ, പ്രധാന പുരുഷ പ്രതീകം, Anastasia ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നായിക. അവൻ തന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ വളരെ വിവരിച്ചുതരുന്നു. മറ്റ് ശുഭ്രവസ്ത്രം സ്ത്രീകൾ ചിത്രം നൽകുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ലൈംഗിക ഊർജ്ജം സഹായിക്കുന്നത് ഇല്ല. ഏക ഫോക്കസ് മാത്രം അനസ്താസിയ ആൻഡ് അനസ്താസിയ ഓൺ ആണ്.
ഈ ശ്രദ്ധ പ്രത്യേകിച്ച് വര്ഷമെങ്കിലുമെടുക്കുമെന്ന് സമൂഹത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലേക്കുള്ള വിധേയരാക്കിയിരുന്നു പലിശ നൽകാൻ അത് ശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ അനേകം സ്ത്രീകളെ വളരെ കളര് ആണ്. ശല്യങ്ങളിൽ നിർമാർജ്ജനം പൂർണ്ണ കണ്ണു കോൺടാക്റ്റ് നൽകി നിങ്ങളുടെ തീയതി പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നത് നിമിഷം സത്യം എന്ന് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ കാണിക്കുക ഭാരിച്ച സഹായിക്കും.

പാഠം #2: സാഹസത്തിനു Intentionality

എപ്പോഴും തനിക്കു നിയന്ത്രണം, ക്രിസ്തീയ കഴിവുകൾ വൈദഗ്ധ്യവും നിലയ്ക്ക് ഗുണ വികസ്വര കടന്നു സമയവും പ്രയത്നവും നിക്ഷേപം തീരുമാനിച്ചു. അവൻ എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയുടെ തന്നെത്താൻ വെല്ലുവിളിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ തെരയുന്നു, അവൾ എന്തുതന്നെ എത്ര വെല്ലുവിളി ക്രിസ്ത്യൻ അവളുടെ അഭിമുഖം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അനസ്താസിയ ചെയ്യുന്ന പോലെ.
അതു അസാധ്യമാണ് തോന്നാം സമയത്ത്, വിജയികൾ അവിടെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട്, ബുദ്ധിയുള്ള, ശാരീരിക സവാകാവികമായും ഫിറ്റ്. ദിവസേന വളർച്ചയും വെല്ലുവിളികൾ ഒരു മനുഷ്യരും ജീവിതം വഴി, നിങ്ങൾ മനഃപൂർവം സമാനമായ പങ്കാളിയെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ നടത്താനാവില്ല നിങ്ങളുടെ മികച്ച സ്വയം കഴിയും.

പാഠം #3: ഇരയാണ് സന്നദ്ധത

ദുരുപയോഗം ആഘാതവും നിറഞ്ഞ ജീവിതം സ്വന്തം കൈകൾ സകലവും എടുത്തു പിൻഗാമികൾ ശ്രദ്ധ ക്രിസ്തീയ നയിച്ചു. അവൻ ആദ്യം ഓഫ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൃശ്യമാകുന്നതിന്റെ, അവൻ മെല്ലെ തന്റെ വൈകാരിക ലോകത്തിൽ അനസ്താസിയ അനുവദിക്കുന്നു അവളുടെ അവനെ സൌഖ്യമാക്കും അനുവദിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ കഥാപാത്രം ഇവനേക്കൊണ്ട് മാറുന്നു.
ആശംസകള്, നിരപരാധിത്വം സ്വയം ബോധം നിറഞ്ഞു സമയത്ത്, അവൾ വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു തീരുമാനിക്കുന്ന. അവന്റെ ലോകം അവളെ പൂർണ്ണമായും അജ്ഞാത പുതിയ തന്നെ, അവൾ അവനെ തന്റെ ജീവിത ഉൾകൊള്ളാൻ.
സമൂഹത്തിന്റെ വികാരങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ബലഹീനത എന്നാണ് ഒറ്റപെട്ട, അതു അവരെ കാണിക്കാൻ സ്വ. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ, വികാരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ശരിക്കും ചെയ്യാൻ ശക്തമായ ഒരു കാര്യം. മറ്റൊരു നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തി വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഈ വികാരങ്ങൾ കാണുന്ന ചതിവു ആദരവും ബന്ധം നിറയ്ക്കുകയും അനുവദിക്കുന്നു.

പാഠം #4: നിർണ്ണായകമായ

ക്രിസ്തീയ അവൻ അറിയാം അവൻ ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ കയറി ജീവിച്ചു ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ തന്നെത്താൻ അറിയാം. അവൻ ആശംസകള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീരുമാനിച്ചു, അതു ശരിക്കും എന്നാണ്.
ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ, വികാരതീവ്രമായ ഒരാളായി അതു കാണിക്കുന്നു, പേജുകൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ആശയവിനിമയം പുറമേ നിങ്ങളുടെ തീയതി മുൻനിര ശക്തമായ മനോഭാവങ്ങളും കളങ്കമാണ് സഹായിക്കുന്നു. അതു നിങ്ങൾ വെറുതേ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹിച്ചു മനസ്സില് എപ്പോഴും ആശംസകള് ആണ്.

പാഠം #5: സ്നേഹം, സ്നേഹം, എന്നാൽ എളുപ്പമാനുതനും ലൈംഗിക താല്പര്യം

ചര്ച്ച ലൈംഗിക ആഗ്രഹം ലേക്കുള്ള മരണം. ക്രിസ്ത്യൻ റസൂല് വരുമ്പോൾ, ചമ്മട്ടികൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ Anastasia അപ്പ് അതുമായി, അവൻ പിടിച്ചുയർത്തി, തലയ്ക്ക്, അവളുടെ ചുംബിച്ചു. ക്രിസ്ത്യൻ ശക്തിമാൻ, മൃദുവായ, ആകമിക്കുന്ന, സുഗന്ധ സമയത്ത് ഹവാനയിലെ അനസ്താസിയ ആഗ്രഹിച്ചു. പേരേ, ആശംസകള് അവളെ തന്റെ ശ്രദ്ധ അനിയന്ത്രിതവുമാവുകയും ആവശ്യം സ്നേഹിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടാണ്.

ലൈംഗികമായി പര്യവേക്ഷണവും പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നിറയ്ക്കുകയും സഹായിക്കും. സ്നേഹമുള്ള, ഭായന്നു, നിങ്ങൾ അതാരും എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി സന്തോഷം പ്രദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണം കാണ്മാനില്ല. കീ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല പങ്കാളിയെ എന്ന് കാണിക്കുന്ന.
ഗ്രേ അൻപതു ഛായ നിന്ന് ഈ പാഠങ്ങൾ നീ ഒരു സ്വപ്നം പങ്കാളിയെ ആകർഷിക്കാൻ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതിനകം ആവാസകേന്ദ്രമായി ബന്ധം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2020 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ