5 ആദ്യം Daters തരങ്ങൾ. ആരാണ് ഒരു രക്ഷകന്?

അവസാനമായി പുതുക്കിയത്: ജനുവരി. 20 2021 | 3 മി റീഡ്

ഡേറ്റിംഗ് ഒരു ശാസ്ത്ര ഉണ്ട്. ഡേറ്റിംഗ് ജീവൻ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തീയതി അന്യോന്യം യോജിച്ച ഒരു നല്ല ആകർഷണം കാരണമാകുന്നു പ്രത്യാശ എവിടെ കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷണം സദൃശം കഴിയും.

ഒരു വിജയകരമായ തീയതി daters പൂരകങ്ങളാണെന്നതിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആർ വിട്ടുവീഴ്ച നിങ്ങളുടെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം സഹായിക്കും ചെയ്യുന്നു dater ഏത് തരം അറിയാതെ.

അതുപോലെ, dater ഏതു തരം നീ നീ പറയുമെന്ന്?

ഓവര്-വരട്ടേ

നിങ്ങളുടെ മേൽ-വരട്ടേ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിളിചില്ല അധികം. ചിലപ്പോൾ കാരറ്റോ നിങ്ങളുടെ ദാനം സംസാരിക്കാൻ ഒരു ആവശ്യം എന്തു ഞരമ്പുകളും കുറവ് എന്തു കൂടുതൽ ഉണ്ട്. തമാശ സന്ദർഭം നീ ചിലപ്പോൾ ജനം മുറിച്ചു, അല്ല കോഴ്സ് ഉദ്ദേശ്യം ന്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ശരിയായ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോലെ മൂക്കിലൂടെ പോലെ കേൾക്കാൻ മനസിലാക്കാൻ വരും. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തീയതി അന്യോന്യം അറിയുകയും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാക്കുക ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടു അനുയോജ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ നിർണയിക്കാൻ സഹായിക്കും.

മിസ്. & മിസ്റ്റർ. ഞങ്ങള്

തുല്യമായി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സ്നേഹിതൻ വന്ന കണ്ടെത്തുന്നു ആദ്യ dater പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം തീയതി ഈ പോയിന്റ് വളരെ വ്യക്തമാക്കികൊടുക്കുവാനും. നിങ്ങളുടെ തീയതി അറിയാൻ സമ്പാദിച്ച മുമ്പായി, പെട്ടെന്ന് രണ്ടാം തീയതി പദ്ധതിയിട്ടു പോലും ഒന്നിച്ചു എവേ. നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം "ഞാന്." മതി "ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് കഴിയും" അല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ തീയതി നിങ്ങളെ കേറിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ധാരണ കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു നീ അല്ല അത് അവരുടെ മുമ്പിൽ എക്സിറ്റ് ആസൂത്രണം കഴിയും പോലും നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷ തുടങ്ങുന്ന ചെയ്യാം പരിചാരിക മധുരപലഹാരം കഴിയൂ. അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ തീയതി ചലിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചും തെറ്റായി ഒന്നും ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ തീയതി നിങ്ങളെ ഒരേ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉറപ്പാക്കുക.

ഇണങ്ങാത്തതിനെ

നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സ്വതന്ത്ര നീ ആരാണെന്നും മൂല്യനിർണ്ണയം ആർക്കും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം നീ അതു നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ cutout ലഭിക്കുന്ന യാതൊരു ഭീഷണി ഒരു മുൻഗണന. ഇതു ഓർത്തു: ആരെയും ആവശ്യമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇണങ്ങാത്തതിനെ അല്ല ഊർജ്ജം നീട്ടി, അതു നിങ്ങളുടെ തീയതി ഒരു ടേൺ ഓഫ് ആകാം. എല്ലാവരും ചില ശേഷി ആവശ്യമായ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തീയതി ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ തീയതി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അത്രതന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, എന്നു പറയുന്നു. ആദ്യ തീയതി മേശപ്പുറത്ത് എല്ലാം പുറത്താക്കി ലേക്കുള്ള മികച്ച സമയം.

ആദർശവാനായ

നിങ്ങൾ dater ഈ തരം ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഇറങ്ങി സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം ലേക്കുള്ള നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അറിയാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിവാഹത്തിനും കുട്ടികളെ പ്രധാന ജീവിതം സംഭവങ്ങൾ ഒരു പ്രീ-ആസൂത്രിതമായ ഷെഡ്യൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നേടുക. നിങ്ങളുടെ ആദ്യ തീയതിയിൽ നിങ്ങളുടെ അനുയോജ്യമായ വിവാഹത്തിന് പദ്ധതികൾ ദുർവ്വർത്തമാനം ചിന്തിക്കുക മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ തീയതി വെള്ളം പരിശോധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ജീവിതാഭിലാഷങ്ങൾ മത്സരമാകും നോക്കുക. ആരെങ്കിലും പ്രതിബദ്ധത ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അവർ വെറും സിനിമകള് പോവേണ്ട അതു ആവര്ത്തിക്കുന്നു.

പുനരാരംഭിക്കുക റീഡർ

കൂട്ടുകാരനെ മുകളിൽ ആദർശവാനായ പോലെ, നിങ്ങൾ എന്ത് എങ്കിലും നിന്റെ തീയതി അവരുടെ പണം എങ്ങനെ ഒരു ബിറ്റ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. താങ്കൾക്ക് അവരുടെ സ്വാധീനവും സാമ്പത്തികം വന്നെത്തിയപ്പോൾ അവർ stack എങ്ങനെ ഒരു കർശനമായ ആശയം. അവർ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന അവർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആവേഗം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ്. അതു ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ തരം അറിഞ്ഞു വലിയതു. ന്റെ ഒരു ബിറ്റ് കൂടുതൽ സമ്പൂർണ്ണമായി നിങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് തീയതി തുറന്നു ശ്രമിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങൾ അനുസൃതമാകാതെയാണ് ഒരാൾ വീഴും നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആകേണ്ടതിന്നു, അതു സംഭവിക്കുന്നു.


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2021 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ