6 പ്രധാന മനുഷ്യർ സെക്സ് കാലത്ത് ചിന്തിക്കുക

അവസാനമായി പുതുക്കിയത്: ഫെബ്രുവരി. 13 2020 | 2 മി റീഡ്

സഞ്ചി ലൈംഗിക സമയത്ത് എന്തു തോന്നുന്നു? ഇത് ആദാമും ഹവ്വയും സമയം സ്ത്രീകൾ തൂങ്ങുന്നു എന്നു ഒരു ചോദ്യം ആണ്. ശതകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ചില സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ പങ്കാളി ലൈംഗിക സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന കൃത്യമായി അറിയുകയും നിർഭയമായി പറയാം. താഴെ ചർച്ച സെക്സ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നടത്തേണ്ടതിന്നു ചില ചിന്തകൾ പുന.

ഞാൻ അകാലത്തിൽ സ്രവിക്കുന്ന അനുസ്സരിച്ച്

ലൈംഗിക സമയത്ത് പ്രകടനം ഉത്കണ്ഠ ലൈംഗിക സമയത്ത് ഓരോ മനുഷ്യനും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആണ്. ചില അതു ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കായി മാത്രം കാലം ശേഷം ലൈംഗിക പോലെ പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു സമയത്ത്, ഒരു പുതിയ പങ്കാളിയെ ഊഷ്മളമായ ലഭിക്കുന്നത്, തുടങ്ങിയവ. പ്രകടനം ഉത്കണ്ഠ സ്ഖലനം ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണമാണ്.

ഞാൻ ഈ കരയും ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതു ശരിക്കും ആയിരുന്നു?

കുണ്ണ ഏതെങ്കിലും ലൈംഗിക അവിഭാജ്യ ഭാഗമാണ്. പണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴും അവർ കരയും വഴി വളരെ ആത്മവിശ്വാസം അല്ല. ലൈംഗിക ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർ പലപ്പോഴും അവരുടെ വിലപിക്കുക പൂർണ്ണതയുണ്ടാക്കുവാൻ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ making കലാശിക്കും. മോശമായ ഒരു വിലപിക്കുക അവരുടെ പങ്കാളി തിരിച്ചുവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയത്രെ ഭയപ്പെടുകയും ഈ. അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളി ലൈംഗിക വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി പട്ടാളത്തിൽ എങ്കിൽ, അതു പ്രകൃതി വരണമെന്നില്ല നീതിമാനെ തന്റെ ഞങളുടെ പൂർണ്ണതയുണ്ടാക്കുവാൻ നടത്തുന്നില്ല ശ്രമങ്ങൾ ഒരു പ്രഭാവം ആകാം.

അവൾ അതു ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? അപ്പോൾ അവൾ മിണ്ടാതിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട്?

ഈ ചിന്ത പുരുഷന്മാർ ലൈംഗിക സമയത്ത് ഉണ്ടു എന്നു പ്രകടനം ഉത്കണ്ഠ ഒരു കേട്ടു. ചോദ്യം പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർ ധാരാളമാണ് ലൈംഗിക സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ വായ്പ്പാട്ട് ഉണ്ടാക്കാം; എങ്കിലും, ഒഴിവാക്കലുകൾ എപ്പോഴും അവിടെ.

അവർ അവരുടെ പങ്കാളി ചെയ്യുന്നതു എന്തു ഇഷ്ടമല്ല കാരണം നിശ്ശബ്ദത പോകുന്നവർക്ക് പല സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് സത്യം അതു ആകുന്നു. എങ്കിലും, അത് എപ്പോഴും കേസ് അല്ല. ചില ശാന്തത താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുൻഗണന കാരണം ഇഷ്ടപെട്ടു.

എനിക്ക് മതമില്ല സംസാരിക്കുവാൻ?

അതു അവർക്കും സ്വാഭാവികമായ കാരണം ചില പുരുഷന്മാർ വൃത്തികെട്ട talk, വെറും തങ്ങളുടെ പങ്കാളി തിരിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിലർ സമയത്ത്. എങ്കിലും, അവരുടെ പങ്കാളി സെക്സ് സമയത്ത് ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എത്ര സംബന്ധിച്ച അവരുടെ മനസ്സിൽ പറ്റാതാക്കുകയുമാണ് പലപ്പോഴും അവിടെ; പുരുഷന്മാർ ഒരു പുതിയ ബന്ധം ഉണ്ട് ഈ കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത്.

ഓ! അത് മഹത്തരമാണ്

ഈ പദപ്രയോഗം തന്നെ മുല ഇക്കണ്ട ഒരു തികഞ്ഞ ജോഡി കണ്ടിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർ ഒരു സാധാരണ ആണ്. അവൻ ഏറ്റവും നടപടി ആസ്വദിക്കുന്ന തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഉച്ചരിക്കുക ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും “ഓ, അത് മഹത്തരമാണ്” തന്റെ പങ്കാളി ഒരു ഭയമോ സെക്സി പ്രവർത്തി സാക്ഷ്യം ശേഷം.

മറ്റു സ്ത്രീകളും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്

മിക്ക സ്ത്രീകളും ഈ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്തും, ലൈംഗിക എന്നാൽ പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർ മറ്റു സ്ത്രീകളെ ചിന്തിക്കുക. ലൈംഗിക വർഷം ഒരു ബന്ധം താമസിക്കുന്ന ശേഷം സിലികൺ സമയത്ത് ഇത് സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ലൈംഗിക നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി മറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ കരുതുന്നില്ല ഉറപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം രസകരമാക്കി നടപടികൾ എടുത്തു.

ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ സെക്സ് സമയത്ത് തോന്നുന്നു കഴിയുന്ന ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ലൈംഗിക അവൻ ആകുന്നു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സൌദിയിലേക്ക് കൂടുതൽ സൗമ്യേ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും കഴിയും.


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2020 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ