ടോപ്പ് 10 വിജയകരമായ ഡേറ്റിങ്ങ് നുറുങ്ങുകൾ

അവസാനമായി പുതുക്കിയത്: സെപ്റ്റംബർ. 24 2020 | 2 മി റീഡ്

വിജയകരമായ ഡേറ്റിംഗ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാഴ്ച ഡേറ്റിംഗ് നീ തന്നേ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗോളുകൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒരു ദീർഘകാല ബന്ധം പോലും വിവാഹം ഒരു കവാടമാണ് എങ്കിൽ തീയതി പൂര്ണ വിജയം ആർക്കും ആ ഉണ്ട്. അതു കിടക്കയിൽ കയറി അവസാനിക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദുരന്തം കരുതുന്നു. ചില, അവർ ഒരു നല്ല സമയം ഒരു തീയതി വിജയം ആണ്. താഴെ നുറുങ്ങുകൾ ഒരു സ്ഫോടനം അവനവന്റെ തീയതി തിരിക്കും യാതൊരു ഉറപ്പും കൂടി, അവർ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റിംഗ് പരാജയം നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

നിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ ചെയ്യൽ

മറ്റേതെങ്കിലും പദ്ധതിയുടെ എന്നപോലെ നിങ്ങളോടു വറീതെ, നിങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗ് വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ തീയതി തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ഇവരില് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഒരു രാത്രിയിൽ-നിലപാട് തിരയുന്ന എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവനെ / അവളെ നിന്റെ ജീവൻ ബാക്കി പോകുന്നു പോലെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ശോധന ചെയ്വിൻ.

നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യാർഥികളുടെ ഉണ്ടാക്കുക

നിങ്ങളുടെ വിജയം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലഭ്യമായ തോന്നുന്നു ആരെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചവയാണ് ഇല്ല. സാധ്യതയുള്ള തീയതി പട്ടികയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പൊതുവായുള്ള ഒന്നും ഇല്ല ആരുടെ എല്ലാവരും ഛേദിച്ചുകളയും.

നീ നീയായിരിക്കുക

തീയതി നിങ്ങളുടെ തിയറ്ററുകളെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അവസരം അല്ല. സ്വാഭാവികമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തോ ഉണ്ട് നടിക്കുന്നതു ശ്രമിക്കരുത്, നിങ്ങൾ ഒരു ദീർഘകാല ബന്ധം തിരയുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും. സത്യം ഒടുവിൽ പുറത്തു വരും മറ്റ് തുണയില്ലാത്ത ചെയ്യും.

കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായി നിലനിർത്തുക

ഏറ്റവും വിജയകരമായ തീയതി ലളിതമാണ്, കാഷ്വൽ മഹത്തുക്കൾ. ഒരു ആദ്യ തികച്ചും അന്ധനായ തീയതി ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പൊതു താൽപ്പര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കു നിങ്ങൾ രണ്ട് അപ്പീൽ തക്കവണ്ണം ആശയങ്ങൾ oriented ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും.

നിലവിൽ ഫോക്കസ്

നിരന്തരം സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞ വരുത്തും ചെയ്യരുത് ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ പരാജയപ്പെട്ടു ബന്ധങ്ങളെ പരാതി കളയരുതേ. രണ്ടു പങ്കാളികളെ അവരുടെ പശ്ചാത്തല കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുമ്പോൾ പ്രധാനമാണ് സമയത്ത്, ആരും ഒരു മുൻ അപേക്ഷിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭാവി പോലെ ഒരു അതിലോലമായ വിഷയമാണ്. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റിംഗ് പങ്കാളിക്കും ഇത്തരം ഒരു വിഷയത്തിനായി തയ്യാറാണ് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടു ചെയ്യരുത്.

നിങ്ങളുടെ മികച്ച നോക്കൂ

ആളുകൾ പറയുന്നതു, ഒന്നാം തീയതി കാഴ്ചയും പൊതു പറ്റി എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ടു, അതിനനുസരിച്ച് സ്വയം ക്രമീകരണമാണ്: ചില ധരിച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നല്ല തോന്നുന്നു കാര്യം ധരിക്കാൻ ചുമലിലേക്ക്. എങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് കരുതുന്ന സമയത്ത് സ്വയം കാത്തുനിൽക്കുന്നില്ല അവസാനിപ്പിക്കരുത്.

നിലത്തു നിന്റെ കാലിനെ

നിങ്ങളുടെ തീയതി തോന്നുന്നു എത്ര വലിയ കാര്യം, റിയലിസ്റ്റിക് നിലനിൽക്കും. കിടക്കയിൽ jump ചെയ്യരുത്, കുറഞ്ഞത് ആദ്യ തീയതിയിൽ. ഒരേ സിനിമയില് കാരണം കല്യാണം കുട്ടികളും സംസാരിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കാൻ ചെയ്യരുത്.

തീയതി സ്വയം തയ്യാറാവണം

തീയതി ഒരുക്കം വെറുതേ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരാളായി ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, നല്ല ഘ്രാണം, സ്മാർട്ട് തിരയുന്ന. നിങ്ങൾ ഏറിയ കാലം ഡേറ്റിംഗ് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നല്ലതല്ലാത്ത silences സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ അങ്ങനെ സംഭാഷണം വിഷയങ്ങളും ചിന്തിക്കുക.

പ്രത്യക്ഷ അതിലപ്പുറം

ജനം സ്മാർട്ട് എന്നു നടിക്കുന്നതു കാരണം, സത്യസന്ധനും ഒറ്റ, അവർ തന്നെയാകുന്നു അർത്ഥമില്ല. പൈസയില്ലാതിരിക്കുന്നവരാണിവര് എല്ലാം എല്ലാവരും സംശയിക്കുന്നു ഇല്ലാതെ, ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് വേണ്ടി കള്ളം ഔട്ട് ഒന്നടക്കം മതി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുക.

മേൽ-തീയതി ചെയ്യരുതേ

നിങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗ് രംഗത്തിൽ എന്തു കാര്യം, ആശയറ്റ പോകരുത് അത് പറ്റിച്ചു എന്തു. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഡേറ്റിംഗ് വിജയം നിങ്ങളുടെ സാധ്യത കൂട്ടുമെന്ന് ഇല്ല. കൂടുതൽ, നിങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗ് പുറമെ മറ്റ് ചില സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ രസകരമായ സാങ്കല്പികസ്വർഗ്ഗങ്ങളുമാണ്.


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2020 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ