നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി തീയതി എന്തുകൊണ്ടു്

അവസാനമായി പുതുക്കിയത്: സെപ്റ്റംബർ. 23 2020 | 3 മി റീഡ്

നിമിഷം ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതകരമായ സ്ത്രീ ബന്ധം ആകുന്നു. അവൾ സുന്ദരമാണ്, ബുദ്ധിമതിയും സ്ത്രീലിംഗം. അവൾ ഞാൻ എന്നേക്കും ചോദിക്കാം എല്ലാം. ചിലപ്പോൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഏക കാര്യം എപ്പോഴും അസൂയ ലഭിക്കും ആരംഭിക്കുന്ന അവളുടെ ചെറിയ നായ, ഞാൻ അവളെ ചുംബന മനസിലാവുന്നില്ല എപ്പോഴൊക്കെ.

ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരാള് ഞാന് എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്ഥലത്തു ജീവിക്കുന്നു ഒരു നായ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അവളുടെ നായുടെ Barking നിന്ന് ഒരു ബൈസാഖീ അകത്ത് അവളെ ചുംബിക്കുന്നത് കഴിയില്ല എന്നതാണ് സൌമിത്രിയെ. ഞാൻ അല്പം കാര്യം വെറുക്കുകയും തുടങ്ങി, ഞാൻ നമ്മുടെ സന്തോഷം ബന്ധം കീ ആകേണ്ടതിന്നു മനസ്സിലായി വരെ.

ഞാൻ പൂർണമായും പറയാനില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവങ്ങളും എന്റെ കാമുകി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് കരുതി, കൂടുതൽ ഞാൻ അവളുടെ നായ ഞാൻ കരുതിയതിനേക്കാൾ അവളുടെ ഒരു കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച ചെയ്തേനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഞാൻ അവൾ മറ്റൊരു സത്തയുടെ സൽക്കാരം കൈക്കൊൾവാൻ അനുവദിച്ചു വഴിയിൽ സംശയമുയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്റെ ആകാമോ എങ്ങനെ ധരിച്ചത്. ഞാൻ അവളുടെ ശെരി ഇല്ല അതു ഇപ്പോഴും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോലും നിഗമനത്തിലാണ് വന്നു, ഞാൻ അവൻ അവളെ സഹായിച്ചു തികഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്ദി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞാൻ ഒടുവിൽ മനസ്സിലായി ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രണയത്തിലാവുന്നതാണ് ഒരു നായ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു മികച്ച തീരുമാനം ആയിരുന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

അവൾ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കുക ലേക്കുള്ള മനസിലാക്കിയ

ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മക്കൾ മുവല്ല അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജനിപ്പിക്കേണം വാചകം തന്നെ, പകരം തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉന്നയിച്ച പൊളിക്കുമെന്ന്. ആ ഫലമായി അവർ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ബോധം വികസിപ്പിക്കുകയും അവസരം ലഭിക്കില്ല, ആരും അത് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും ഉത്തരവാദി അർത്ഥമറിയാതെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കാരണം.

നിങ്ങൾ വരച്ചത് പെൺകുട്ടി ഉത്തരവാദിത്തബോധം യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, ഷാജിക്ക് ഒരു നായ ഒരിക്കലും. ഒരു നായ കൂടെ വളരുന്നു സ്ത്രീ സ്വയം മറ്റൊരു സത്തയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ കണ്ടിട്ടാണ്.

അവൾ അവനോടു നടക്കാൻ ഉണ്ട്, അവൾ അവനെ പുലർത്തണ്ടേ അവൾ അവൻ ദീനമായി ആകുമ്പോൾ മൃഗവൈദന് അവനെ എടുത്തു ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ബോധം ആവശ്യമായ. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സത്തയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ബുദ്ധിമാന്റെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് അതു മനുഷ്യർക്ക് വരുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വം അവളുടെ അർത്ഥത്തിൽ പോലും വലിയ ആണ് ഉണ്ണാൻ കഴിയും.

കേസിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു കുടുംബം തുടങ്ങുന്ന ചിന്തിക്കുക, നന്നായി ഉത്തരവാദിത്തം ബുദ്ധിമാന്റെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബന്ധം കലാശിക്കും വേണം.

അവൾ ഒരു കരുതലുള്ള വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും

നിങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളിലും ഭാഗ്യവാന്മാർ സത്യമെന്ന് നമ്പർ ഒരു കാര്യം അറിയാമോ? ചെയ്യരുത്, ഞങ്ങൾ ഒരു ബന്ധം പുറത്തു ആശിക്കുന്നു നമ്പർ ഒരു കാര്യം സെക്സ് ബന്ധമില്ല ഉണ്ട്. എന്തു നമുക്ക് നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ. പുരുഷന്മാർ ഒരു കരുതലുള്ള വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ ഒരു ബന്ധം രാജാക്കന്മാരും പരിഗണിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവിശ്വാസത്തിൽ ബന്ധമില്ല ഉണ്ട്. നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് പെൺകുട്ടി ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കരുതുന്നു തോന്നൽ ആണ്. മറ്റേതെങ്കിലും പെൺകുട്ടി നിങ്ങളിൽ പരിരക്ഷിക്കാൻ എങ്ങെനെയെങ്കിലും യുവതി ഒരു തരം ഉള്ളൂ എങ്കിൽ, പിന്നെ അത് ഒരു നായ ഉണ്ട് ഒരു പെണ്കുട്ടി.

ഒരു നായയുടെ കാത്തുനിൽക്കുന്നില്ല സമയവും ക്ഷമ ധാരാളം ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഒരു പട്ടി സ്ത്രീ കണ്ടുമുട്ടി ഒരിക്കലും ആരാണ് കരുതലുള്ള വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു. നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു ബന്ധം കലാശിക്കും പെൺകുട്ടിയെ മറ്റ് വിരൂപി പരിരക്ഷിക്കാൻ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക, നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ.

അവൾ ഒരു മടിയന്മാർക്കുള്ള എന്നല്ല

സ്പോര്ട്സ് വളരെ ബൈക്കിനെ. ഞാൻ ഓട്ടം പോയി ശുദ്ധവായു ന് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്റെ വിറ്റാമിൻ ഡി ലെവൽ താഴത്തെ താഴ്ന്ന ലഭിക്കുന്നു ഞാൻ ടെലിവിഷൻ മുന്നിൽ എല്ലാ ദിവസം താൽപര്യം എന്നു വസ്തുത ലേക്കുള്ള, ഞാൻ ഒരു മെത്തയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കണക്കാക്കുന്നതടക്കമുള്ള താൽപ്പര്യമില്ല.

നിങ്ങൾ വരച്ചത് പെൺകുട്ടി നായ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, അവൾ ഒന്നും ഒരു അലസനായ മെത്തയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്ന് അവന്നറിയാം കഴിയും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തറയിൽ മേൽ നായ ഇടാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നായ രണ്ടു തവണ നടക്കേണ്ടുന്ന.

ഞാൻ ഒരു നായ ഉണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പകരം പ്രവർത്തിച്ചാലും പുറത്തു സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ്, പകരം കിടക്ക അവളുടെ സമയം അവളോടെ. അവൻ ശെരി ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ കാമുകി ന്റെ നായ പൂവാലശല്യം ഞാൻ പോലും, ഞങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ ഒരു മാനെജറ്ക്കു ഞാൻ അതു ആസ്വദിക്കാൻ.


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2020 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ