ගැන එරිකා යැවීමක්!

එරිකා පුවත්පතේ නිදහස් ලේඛකයෙක් වන, අධ්යාපනඥයෙකු හා ව්යවහාරික සංවර්ධන මනෝ යනු MS සමග සංවර්ධන විශේෂඥ. ඇය පාසල් හා කෞතුකාගාරය සැකසුම් ළමුන් tots සිට යෞවනයන් ඉගැන්වීමේ පසුගිය දශකය වැඩි කොටසක් වැය වෙනවා. ඇය ඉගැන්වීම නැහැ විට, අන්තර්ජාල ප්රකාශනයන්හි රැසක් සඳහා පවුල සහ සම්බන්ධතාවය මාතෘකා ගැන එරිකා ලියමින් සිටී.

වෙබ් අඩවිය: http://pleaseshutupimthinking.blogspot.com


කර්තෘ ලේඛනාරක්ෂක: එරිකා යැවීමක්!


ආපසු මුලට ↑

ප්රකාශන හිමිකම © 2021 මගේ පේතෘ දිවයයි. සමඟ කළ විසින් 8celerate ශබ්දාගාර